به عبارت دیگر
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

به عبارت دیگر: گفتگو با آیت الله ابوالقاسم دیباجی

اگرچه حوادث ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ کار عده کمی از مسلمانان تندرو بود، ولی خشم و بدبینی ناشی از آن که در بین مردم کشورهای غربی بوجود آمد دامن اکثر مسلمانان را گرفت و نظر بسیاری را درمورد خود اسلام عوض کرد. آیت الله ابوالقاسم دیباجی، مهمان برنامه به عبارت دیگر، ازجمله رهبران مسلمانی است که سعی می کنند برای این خشم و بدبینی که به نظر آنها نارواست چاره ایی بیندیشند. تاریخ پخش: ۲۰۰۹/۰۲/۲۳