به عبارت دیگر
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

به عبارت دیگر: گفتگو با محسن سازگارا

محسن سازگارا، مهمان برنامه به عبارت دیگر، از انقلابیون مسلمانی بود که در سال ۱۳۵۷ همراه آیت الله خمینی از پاریس به ایران رفت. در آنجا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تاسیس کرد، و شغل های مهمی در حکومت انقلابی وقت گرفت. او بعدا به زندان افتاد و بالاخره از کشور خارج شد. او که حالا در واشنگتن زندگی می کند مخالف حکومت اسلامی است. مهمان من از تجربه فعالیت سیاسی و انقلابی خودش می گوید. تاریخ پخش: ۲۰۰۹/۰۲/۰۹