به عبارت دیگر
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

به عبارت دیگر: گفتگو با شیرین عبادی

سال ۱۳۸۲ سال خوبی برای شیرین عبادی، مهمان برنامه به عبارت دیگر، بود. سالی بود که جایزه معتبر صلح نوبل گرفت و آوازه اش در جهان پیچید. نه فقط به سبب خود جایزه بلکه به دلیل اینکه اولین زنی ایرانی که چنین جایزه مهمی را دریافت می کرد. سال ۱۳۸۲ همچنین سال شروع مواجه او با دنیای توقعات و درخواست ها از گوشه و کنار جهان بود. ۵ سال بعد مهمان ما چطور توانسته است با این چالش بزرگ کنار بیاید. تاریخ پخش: ۲۰۰۹/۰۱/۲۶