به عبارت دیگر
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

به عبارت دیگر: گفتگو با عبدالکریم لاهیجی

بیشتر از ۶۰ سال پیش اینجا و در پاریس و در این کاخ، پالای شایو، ۴۸ کشور عضو سازمان تازه تاسیس ملل متحد دور هم جمع شدند و اعلامیه جهانی حقوق بشر را امضا کردند. ۳۰ سال قبل در ایران عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان، مهمان برنامه به عبارت دیگر، به مقام وزات دست رد زد تا برای اجرای مفاد این اعلامیه در کشورش تلاش بکند. او که حالا اینجا در پاریس اقامت دارد تا چه حد در این کار موفق بوده است؟ تاریخ پخش: ۲۰۰۹/۰۳/۱۶