به عبارت دیگر
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

به عبارت دیگر: گفتگو با جان لیمبرت John Limbert

جان لیمبرت (John Limbert)، مهمان برنامه به عبارت دیگر، اخیرا با عنوان دیپلمات برجسته از وزارت خارجه آمریکا بازنشست شد و حالا در آکادمی نیروی دریایی این کشور درس مسائل بین المللی می دهد. او بعنوان سفیر و دیپلمات تجربه های زیادی از کشورهای مختلف دارد، ولی تجربه اش درمورد یک کشور منحصر به فرد است، ایران. تاریخ پخش: ۲۰۰۹/۰۴/۰۶