به عبارت دیگر
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

به عبارت دیگر: گفتگو با مهدی سامع

مهدی سامع، مهمان برنامه به عبارت دیگر، از معدود افراد و سازمان هایی است که با شورای ملی مقاومت که در سال ۱۳۶۰ برای مبارزه با حکومت ایران تشکیل شد و مقر آن اینجا در پاریس است، باقی مانده است. درحالیکه اغلب افراد و سازمان ها از این شورا جدا شده اند چرا او با این تشکیلات باقی مانده است و تا چه حد در سرنوشت آن سهیم است؟ تاریخ پخش: ۲۰۰۹/۰۳/۰۲