به عبارت دیگر
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

به عبارت دیگر: گفتگو با علی دیزایی

علی دیزایی، مهمان برنامه به عبارت دیگر، ده ساله بود که پدرش او را از زادگاهش تهران برای تحصیل در یک مدرسه شبانه روزی به انگلستان فرستاد. او اینک چند سالی است که بعنوان افسری عالیرتبه در سازمان پلیس بریتانیا به چهره ایی جنجالی در رسانه های این کشور تبدیل شده است و رئیس انجمنی است که از حقوق افراد رنگین پوست پلیس بریتانیا دفاع می کند. تاریخ پخش: ۲۰۰۹/۰۵/۱۸