به عبارت دیگر
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

به عبارت دیگر: گفتگو با بابک امیرخسروی

بابک امیرخسروی، مهمان برنامه به عبارت دیگر، در سال ۱۳۲۴ خورشیدی عضو حزبی شد که هدف نهایی آن ایجاد یک جامعه سوسیالیستی از نوع اتحاد جماهیر شوروی بود. بیش از ۶۰ سال بعد، در کشورش یک نظام اسلامی برقرار است و خودش اینجا در پاریس در تبعید به سر می برد. آیا ۶۰ سال تلاش و مبارزه برای هیچ بود؟ تاریخ پخش: ۲۰۰۹/۰۳/۲۳