به عبارت دیگر
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

به عبارت دیگر: گفتگو با عباس معروفی

عباس معروفی، مهمان برنامه به عبارت دیگر، در جوانی به ادبیات علاقه داشت ولی در دبیرستان رشته ریاضی خواند. برخلاف انتظار خانواده اش کسب و کار پدرش را پیشه نکرد و به دانشکده هنرهای دراماتیک رفت. ولی وقتی در سال ۱۳۵۸ یکی از داستان هایش را نشان یکی از نویسنده های معروف داد، نویسنده به او گفت: تو نویسنده نمی شوی، برو لحاف دوز شو. ولی ۱۰ سال بعد رمانی منتشر کرد که همه را به تعجب واداشت. او که حالا چند سالی است که اینجا در برلین در تبعید به سر می برد همچنان می نویسد و منتشر می کند. تاریخ پخش: ۲۰۰۹/۰۹/۰۸