به عبارت دیگر
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

به عبارت دیگر: گفتگو با عطاءالله مهاجرانی

عطاءالله مهاجرانی، مهمان برنامه به عبارت دیگر، سال ها قبل گفته بود که می خواهد دست از سیاست بکشد و به رمان و ادبیات بپردازد. او که در دنیای سیاست ایران ره صدساله را یک شبه طی کرده است و از وکالت مجلس، معاونت نخست وزیری و ریاست جمهوری و مقام وزارت را تجربه کرده است این روزها از خانه اش در این منطقه سرسبز شمال لندن به نوع سیاست می پردازد. آیا باز هم هوس وزارت در سر دارد؟ تاریخ پخش: ۲۰۰۹/۰۶/۰۸