به عبارت دیگر
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

به عبارت دیگر: گفتگو با داریوش آشوری

بحث برسر توانایی یا ناتوانی زبان فارسی در بیان علم و تکنولوژی جدید، چند دهه است که با شدت ادامه دارد. در حالیکه بسیاری از زبانشناسان ایران می گویند زبان فارسی ظرفیت پذیرش و کاربرد تکنولوژی جدید را دارد، داریوش آشوری، مهمان برنامه به عبارت دیگر، که خود بیش از هر کس به این بحث دامن زده است، نظر دیگری دارد. تاریخ پخش: ۲۰۰۹/۰۵/۱۱