به عبارت دیگر
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

به عبارت دیگر: گفتگو با همایون کاتوزیان

همایون کاتوزیان، مهمان برنامه به عبارت دیگر، اقتصاددان، جامعه شناس، مورخ، شاعر، محقق و منتقد ادبی است. کتاب های متعددی تالیف کرده است و مقاله های زیادی در موضوع های مختلف و متنوع به زبان های انگلیسی و فارسی در نشریات معتبر دنیا منتشر کرده است. او معتقد است که سعدی شاعر عشق و زندگی است، شکست مدرن گرایی رضاشاه به دلیل انتقال او از دیکتاتوری به استبداد بوده است، و جامعه ایران یک جامعه کلنگی است. تاریخ پخش: ۲۰۰۹/۰۷/۰۷