به عبارت دیگر
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

به عبارت دیگر: گفتگو با ماشاءالله آجودانی

در طول ۱۵۰ سالی که از نهضت قانون خواهی و بیش از ۱۰۰ سالی که از انقلاب مشروطیت و رویارویی سنت و تجدد در ایران می گذرد، این سنت بوده که همیشه از طرف بیشتر روشنفکران ایران بعنوان عامل بازدارنده پیشرفت جامعه مورد حمله بوده است. ماشاءالله آجودانی، مهمان برنامه به عبارت دیگر، معتقد است که همه کاسه و کوزه ها را نباید برسر سنت شکست. تاریخ پخش: ۲۰۰۹/۰۶/۲۹