به عبارت دیگر
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

به عبارت دیگر: گفتگو با سیما سمر

سیما سمر، مهمان برنامه به عبارت دیگر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. او که فارغ التحصیل دانشکده طب کابل است در دوره مبارزات علیه شوروی از مخالفان اسلامگرای کشورش حمایت کرد و در دوره جنگ داخلی افغانستان به مجروحان و آوارگان خدمات پزشکی داد. او با سقوط طالبان به کابل برگشت و برای مدتی کوتاه اولین وزیر زن افغانستان شد. او از وزارت کناره گرفت و مدافع سرسخت حقوق بشر شد. پزشک جسم انسان یا پزشک روح و جامعه انسانی؟ تاریخ پخش: ۲۰۰۹/۰۸/۰۴