به عبارت دیگر
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

به عبارت دیگر: گفتگو با عباس میلانی

نظریه پردازی در زمینه تحول و تکامل اجتماعی ایران در سی سال گذشته رونق زیادی داشته است و هیچکس به اندازه عباس میلانی، مهمان برنامه به عبارت دیگر، در این زمینه فعال نبوده است. انتشار دهها کتاب و تحقیق و مقاله و سخنرانی در گوشه کنار جهان در کنار تدریس در دانشگاههای معتبر دنیا که همچنان ادامه دارد. او معتقد است که روند تجدد طلبی ایران نه صد سال پیش بلکه هزار سال پیش آغاز شده است و جامعه امروز بیش هر زمان دیگری آماده تجدد است. تاریخ پخش: ۲۰۰۹/۱۰/۰۶