به عبارت دیگر
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

به عبارت دیگر: گفتگو با فرج سرکوهی

فرج سرکوهی، مهمان برنامه به عبارت دیگر، نویسنده، روزنامه نگار و منتقد هنری است. ولی زندگی او پر از تجربه های ناگوار است. در هردو نظام شاهنشاهی و اسلامی در ایران به زندان افتاده، تلاش شده که از میان برداشته شود، در راه سفرش به اروپا ربوده شده و بعد مجبور شده در مقابل خبرنگارها حرف های دروغ و بی اساس بزند و بعد از آن هم تبعید شده است. او که حالا سالهاست اینجا در شهر فرانکفورت آلمان زندگی می کند حملات نظری خودش را متوجه روشنفکران ایران کرده است. ذهنی ناآرام و عاصی یا نگاهی نو ولی منتقدانه به جامعه روشنفکری ایران؟ تاریخ پخش: ۲۰۰۹/۰۸/۱۱