به عبارت دیگر
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

به عبارت دیگر: گفتگو با فرهاد ثابتان

فرهاد ثابتان، مهمان برنامه به عبارت دیگر، سخنگوی یک آئین است. آئینی که در اواخر قرن نوزدهم بوجود آمد و امروز در دنیا بیش از هفت میلیون پیرو دارد. آئینی که در ایران آن را فرقه ضاله می خوانند و پیروانش از بسیاری از حقوق شهروندی محرومند. آیا این وضعیت در حال تغییر است؟ تاریخ پخش: ۲۰۰۹/۰۹/۰۱