به عبارت دیگر
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

به عبارت دیگر: گفتگو با حسن شریعتمداری

حسن شریعتمداری، مهمان برنامه به عبارت دیگر، می توانست امروز یک روحانی بلندپایه باشد. پدرش از مراجع مهم تقلید شیعیان بود. و خود او هم اگرچه در حوزه علمیه تحصیل کرد ولی نهایتا فیزیکدان شد، درس حقوق خواند، و به سیاست پرداخت، ولی لباس روحانی به تن نکرد. او سالهاست به دور از وطنش ایران زندگی می کند و خود را فعال سیاسی جمهوریخواه می داند. با این حال برای خروج از بحران کنونی ایران دست به دامن روحانیان شده است. تاریخ پخش: ۲۰۰۹/۰۹/۱۵