به عبارت دیگر
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

به عبارت دیگر: گفتگو با جان کین John Keane

جان کین (John Keane)، مهمان برنامه به عبارت دیگر، استاد علوم سیاسی دانشگاه وستمینستر لندن و یکی از نظریه پردازان مطرح درتئوری سیاسی و عرصه دمکراسی است. دهها کتاب و مقاله نظری و تحقیقاتی از جمله در تاریخ دمکراسی منتشر کرده و عضو شورای سردبیری نشریات متعددی در حوزه علوم سیاسی در کشورهای اروپائی است. شهرت او در ایران اخیرا بعد تازه ای پیدا کرد. کوشش برای براه انداختن انقلاب مخملی. تاریخ پخش: ۲۰۰۹/۱۰/۱۳