به عبارت دیگر
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

به عبارت دیگر: گفتگو با مهدی خان‌بابا تهرانی

مهدی خانبابا تهرانی، مهمان برنامه به عبارت دیگر، از وقتی که دست چپ و راست خود را شناخته فعال سیاسی بوده است، انگار به دنیا آمده تا با همه چیز مخالفت کند. او در اغلب مکتب های سیاسی شناخته شده دستی داشته، کمونیست طرفدار شوروی بوده، مائوئیست شده و حتی در طرح کشتن شاه ایران هم دست داشته است. او از معدود کسانی است که باوجود اینکه بیشتر عمرش را اینجا در آلمان گذرانده است همچنان در کشور خودش مطرح است. آیا او که حالا از سن هفتاد و پنج سالگی گذشته هنوز هم ماجراجوست؟ تاریخ پخش: ۲۰۰۹/۰۷/۲۸