به عبارت دیگر
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

به عبارت دیگر: گفتگو با احمد سلامتیان

۳۰ سال از اشغال سفارت آمریکا در تهران می گذرد، واقعه ایی که همه پروتکل های دیپلماتیک روابط بین کشورها را به هم ریخت و ۴۴۴ روز طول کشید. احمد سلامتیان، مهمان برنامه به عبارت دیگر، در آن زمان از طرف سرپرست وقت وزارت خارجه ایران برای کمک به حل این مشکل دعوت به کار شد. او با کمک همکارانش گزارشی تهیه کرد و بعد از جلب موافقت رهبران وقت ایران برای ارائه پیشنهاد راه حل مشکل به سازمان ملل متحد رفت. نگاه امروز او به این واقعه نادر تاریخی چیست؟ تاریخ پخش: ۲۰۰۹/۱۱/۰۳