به عبارت دیگر
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

به عبارت دیگر: گفتگو با اکبر اعتماد

اکبر اعتماد، مهمان برنامه به عبارت دیگر، را پدر برنامه هسته ایی ایران می خوانند. او نه فقط متخصص علوم هسته ایی است بلکه طراح و پایه گذار سازمان انرژی اتمی ایران است. هم او بود که طرح برنامه های این سازمان را ریخت و با کشورهای غربی برای خرید رآکتورهای اتمی و ساختمان نیروگاه های هسته ایی مذاکره کرد. نظر او درباره برنامه های امروز ایران چیست؟ تاریخ پخش: ۲۰۰۹/۱۰/۲۷