به عبارت دیگر
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

به عبارت دیگر: گفتگو با نرگس کلهر

نرگس کلهر، مهمان برنامه به عبارت دیگر، حدود ۴ ماه قبل برای نمایش فیلمش در یک جشنواره حقوق بشری در آلمان به آن کشور سفر کرد و دیگر به کشورش ایران برنگشت. او مثل بسیاری از جوانان ایرانی با نظام سیاسی حاکم بر کشورش مخالف است، ولی تفاوتش با دیگر جوانان ایرانی آن است که پدر او از مشاوران ارشد محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، است. او می گوید می خواهد صدای نسل معترضش باشد و برای بهبود وضع حقوق بشری در ایران و زندگی بهتر برای جوانان کشورش تلاش کند. تاریخ پخش: ۲۰۱۰/۰۲/۱۶