به عبارت دیگر
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

به عبارت دیگر: گفتگو با رامین جهانبگلو

رامین جهانبگلو، مهمان برنامه به عبارت دیگر، دارای همه آن چیزهایی است که کشورش باید به او ببالد، چهره ایی شناخته شده در محافل دانشگاهی جهان، فارغ التحصیل معتبرترین دانشگاه های اروپا و آمریکاست، محقق و نظریه پرداز است و تابحال چندین کتاب و مقاله در حوزه مفاهیم اجتماعی و فلسفی منتشر کرده است و از مروجان نظریه تغییر سیاسی بدون خشونت است. با اینحال در کشورش ایران بازداشت شد، به اعترافات تلویزیونی کشانده شد و چهار ماه از عمرش را در زندان اوین گذراند. در زندان بر او چه گذشت؟ چرا به اعترافات تلویزیونی تن در داد؟ و نظرش درباره جنبش سبز ایران چیست؟ تاریخ پخش: ۲۰۱۰/۰۴/۰۶