به عبارت دیگر
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

به عبارت دیگر: گفتگو با سیما بینا

سیما بینا، مهمان برنامه به عبارت دیگر، وقتی برای اولین بار در برنامه کودک رادیوی ایران آواز خواند، ۹ سال بیشتر نداشت، در ۱۵ سالگی خواننده برنامه گلهای رادیو شد. او سالهاست که بعنوان خواننده ایی پژوهشگر مشغول جمع آوری و بازخوانی ترانه های محلی از گوشه و کنار ایران بوده است. با اینکه بیش از ۱۰ سال است که اینجا در شهرکلن آلمان زندگی می کند اخیرا مجموعه ایی از لالایی های نقاط مختلف ایران بصورت کتاب و سی دی منتشر کرده است. با اینحال پخش صدای او از رسانه های ملی کشورش ممنوع است، چون زن است. تاریخ پخش: ۲۰۱۰/۰۳/۲۳