به عبارت دیگر
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

به عبارت دیگر: گفتگو با فرانسیس فوکویاما Francis Fukuyama

فرانسیس فوکویاما (Francis Fukuyama)، مهمان برنامه به عبارت دیگر، بخاطر نظریه های جدل انگیزش شهرت جهانی دارد. زمانی پایان تاریخ را پیش بینی کرده است، بعد بعنوان پدر فکری جریان نومحافظه کار در آمریکا مشهور شده است. اما شهرتش در ایران بیشتر از هر چیزی بخاطر یک سخنرانی است که هرگز ایراد نکرده است. تاریخ پخش: 2011/02/22