به عبارت دیگر
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

به عبارت دیگر: گفتگو با خالد عزیزی

خالد عزیز، مهمان برنامه به عبارت دیگر، ۳ سال قبل به همراه چند تن از رفقایش از رهبری یکی از احزاب قدیمی کرد ایران جدا شد تا حزب دیگری بنا نهد و مبارزه نزدیک به ۶۵ ساله کردها برای حق تعیین سرنوشت خود را به مسیری نو بیاندازد و تصویری نو از نظر فکری و ارزشی از حزب قدیمی اش ارائه دهد. مخالفانش می گویند حرکت او و رفقایش چیزی غیر از مبارزه قدرت نبود. این طرح نو چیست؟ و تا چه حد در این کار موفق بوده است؟ تاریخ پخش: ۲۰۱۰/۰۳/۰۲