به عبارت دیگر
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

به عبارت دیگر: گفتگو با لطیف پدرام

لطیف پدرام، مهمان برنامه به عبارت دیگر، شاعری است که چند سالی است غرق سیاست شده است. دکترای اسلام شناسی از دانشگاه سوربن پاریس دارد، در سال های جنگ علیه نیروهای شوروی در کشورش افغانستان در جبهه فرهنگی مقاومت مبارزه کرده است. او رهبر یک حزب سیاسی است و تابحال دو بار نامزد مقام ریاست جمهوری کشورش بوده است. او معتقد است که کشورش به بحرانی ملی دچار است و راه حل آن را هم نظام فدرالی می داند. شاعری سیاستمدار یا سیاستمداری با طبعی لطیف؟ تاریخ پخش: ۲۰۱۰/۰۴/۱۳