به عبارت دیگر
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

به عبارت دیگر: گفتگو با لعبت والا

لعبت والا، مهمان برنامه به عبارت دیگر، بیش از نیم قرن است که شعر می گوید، اگرچه روزنامه نگار هم بوده و از اولین زنانی است که در رشته روزنامه نگاری از دانشگاه تهران فارغ التحصیل شده و زمانی سردبیری یکی از مجله های پرفروش ایران را هم به عهده داشته است. با اینحال شعر بخش بزرگی از زندگیش بوده است، اگرچه معتقد است که به خودش بعنوان شاعر و هنرش شعر خیانت کرده است چون همیشه در تلاش معاش بوده است. او که حالا پا به هشتاد سالگی گذاشته نگاهش به گذشته اش چگونه است؟ تاریخ پخش: ۲۰۱۱/۰۵/۱۱