به عبارت دیگر
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

به عبارت دیگر: گفتگو با مهناز افخمی

مهناز افخمی، مهمان برنامه به عبارت دیگر، در سال ۱۳۵۵ بعنوان وزیر مشاور در امور زنان منصوب شد و دومین زنی است که در تاریخ معاصر ایران به مقام وزارت رسیده است. مخالفان شاه در آن زمان و بعد از انقلاب وزارت زنان را تشریفاتی و نقش او را بعنوان وزیر بی تاثیر می دانستند. او که حالا چندین سال است که اینجا در آمریکا سازمان بین المللی آموزش و همکاری زنان را اداره می کند که خود از اعضای موسس آن است به وضعیت آن موقع زنان چگونه نگاه می کند؟ و نظرش درباره وضعیت زنان امروز ایران چیست؟ تاریخ پخش: ۲۰۱۰/۰۱/۲۶