به عبارت دیگر
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

به عبارت دیگر: گفتگو با شاهزاده رضا پهلوی

شاهزاده رضا پهلوی، مهمان برنامه به عبارت دیگر، می توانست امروز رئیس کشور بزرگی باشد با بیش از ۲۵۰۰ سال سابقه نظام پادشاهی، می توانست کاخ نشینی باشد با جلال و جبروتی که خاص شاهان است، ولی دهها سال است که رشته پادشاهی در خاندان او از هم گسسته و خود او در تبعید به سر می برد. نظر او درباره آنچه در کشورش می گذرد چیست؟ چه کسی را مسبب آنچه بر سر خاندانش آمد می داند؟ و آینده خودش را چه می بیند؟ تاریخ پخش: ۲۰۰۹/۱۲/۱۵