به عبارت دیگر
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

به عبارت دیگر: گفتگو با احمد کریمی حکاک

احمد کریمی حکاک، مهمان برنامه به عبارت دیگر، منتقد و مورخ ادبی است. او می گوید علاقه اش به نوشته های شکسپیر و غزل های حافظ از ۱۰ سالگی شروع شد، زمانی که در ازای هر غزل حافظ که بدون غلط می خواند ۵ ریال از پدرش پاداش می گرفت، و او با آن پول به دیدن فیلم های فیلم های شکسپیری ساخت روسیه شوروی آن زمان می رفت. او بیش از ۳۰ سال است که در رشته ادبیات تطبیقی در دانشگاه های آمریکا درس می دهد، چندین کتاب و صدها مقاله در حوزه ادبیات نوشته است، در دانشگاه مریلند آمریکا مرکز ایران شناسی دایر کرده است، و در معرفی ادبیات معاصر ایران به دنیای انگلیسی زبان نقش فعالی داشته است. او معتقد است که نوروز یک پدیده جهانی است و نباید در محدوده ایران محبوس شود. تاریخ پخش: ۲۰۱۰/۰۳/۱۶