به عبارت دیگر
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

به عبارت دیگر: گفتگو با مهرانگیز کار

مهرانگیز کار، مهمان برنامه به عبارت دیگر، وکیل دادگستری است و فعال در عرصه حقوق زنان. در ایران که بود بقول خودش هر روزه مقنعه را تا روی دماغش می کشید و در دادگاه های ایران از موکلانش دفاع می کرد، چون می خواست در هر شرایطی در ایران بماند. ولی در سال ۱۳۷۹ در بازگشت از یک جلسه در برلن زندانی شد. در زندان به سرطان مبتلا شد و نهایتا برخلاف میلش از ایران خارج شد و چند سالی است که اینجا در واشنگتن اقامت دارد. نظر او درباره اتفاقات جاری در کشورش چیست؟ و نقش زنان ایران را در آن چطور می بیند؟ تاریخ پخش: ۲۰۱۰/۰۲/۲۳