به عبارت دیگر
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

به عبارت دیگر: گفتگو با رضا ولی زاده

رضا ولی زاده، مهمان برنامه به عبارت دیگر، روزنامه نگار است و تا چندی پیش روزنامه نگاری مورد اعتماد در رسانه های رسمی کشورش ایران بود. ولی ماجرای "چهار سگ" که خبر آن را او در وبلاگش منتشر کرد مسیر زندگی او را تغییر داد. اعتماد از او سلب شد، بازداشت شد و وبلاگش بسته شد، و در آخر مثل بسیاری دیگر از همکاران رسانه ایش کشورش را ترک کرد. آیا سرنوشت او یک استثناست یا مشتی است نمونه خروار در فضای رسانه ای ایران امروز؟ تاریخ پخش: ۲۰۱۰/۰۵/۰۴