به عبارت دیگر
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

به عبارت دیگر: گفتگو با شادی صدر

شادی صدر، مهمان برنامه به عبارت دیگر، روزنامه نگار و وکیل دادگستری است، ولی در چند سال گذشته اسم او بیشتر به سبب مبارزاتش علیه تبعیض نسبت به زنان در کشورش ایران بر سر زبان ها بوده است. از مبارزه علیه قانون سنگسار گرفته تا تلاش برای لغو منع حضور زنان در ورزشگاه ها. او حالا چند ماهی است که اینجا در شهر فرانکفورت آلمان زندگی می کند. چرا در اوج مبارزات دمکراتیک خواهی در ایران کشورش را ترک کرده است؟ تاریخ پخش: ۲۰۱۰/۰۳/۰۹