به عبارت دیگر
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

به عبارت دیگر: گفتگو با عبدالله مهتدی

عبدالله مهتدی، مهمان برنامه به عبارت دیگر، رهبر یکی از احزاب کرد ایران است، حزبی که زمانی درگیر جنگی خونین با نیروهای نظامی ایران بود. ولی به گفته رهبر آن چندین سال است که دست از مبارزه مسلحانه کشیده است. آیا این تغییر روش نتیجه وقوف بی حاصل بودن این شیوه مبارزه است، یا انشعاب های متعدد در این حزب این تغییر مشی را به آن تحمیل کرده است؟ تاریخ پخش: 2010/06/15