به عبارت دیگر
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

به عبارت دیگر: گفتگو با فاروق وردک

فاروق وردک، مهمان برنامه به عبارت دیگر، بار دیگر درصدد برگزاری جرگه صلح در افغانستان است، درحالیکه مردم هر روز در گوشه و کنار کشورش قربانی جنگ و انفجار هستند. او که سالهاست در حکومت حامد کرزی عضویت دارد چه نتایجی از تلاش های قبلی اش گرفته است و تا چه حد امیدوار است که این بار به نتیجه ای برسد؟ بعلاوه آیا طالبان این نوع مجالس را جدی می گیرند؟ تاریخ پخش: ۲۰۱۰/۰۵/۲۵