به عبارت دیگر
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

به عبارت دیگر: گفتگو با جان لیمبرت John Limbert 2

جان لیمبرت (John Limbert)، مهمان برنامه به عبارت دیگر، مسئولیت دشواری بر عهده دارد. بعنوان معاون مدیرکل وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در امور ایران، مسئولیت مستقیم او تلاش برای گفتگو با ایران با هدف بهبود روابط دو کشور است. خود او خاطرات تلخ و شیرینی از ایران دارد، دلبسته زبان و تاریخ و فرهنگ ایران است، سالها در ایران زندگی کرده است، همسرش ایرانی است و فرزندانش زاده ایران. او با اینکه ۴۴۴ روز گروگان ایرانی ها بوده است همواره از سیاست بهبود روابط با ایران حمایت کرده است. حال که این مسئولیت خطیر به عهده خود او افتاده است، چقدر به آینده بهبود روابط دو کشور امیدوار است؟ تاریخ پخش: ۲۰۱۰/۰۵/۱۸