به عبارت دیگر
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

به عبارت دیگر: گفتگو با محی الدین کبیری

محی الدین کبیری، مهمان برنامه به عبارت دیگر، از ۴ سال پیش رهبر و میراث دار حزب نهضت اسلامی تاجیکستان است، حزبی که در کارنامه خود هم جنگی داخلی دارد و هم صلحی که زمانی امید می رفت الگویی برای دیگر کشورهای منطقه باشد. او عضو نمایندگان تاجیکستان است و از منتقدان دولت. او دین و دولت را دو عنصری می بیند که باید همکار باشند و در مرکز فعالیتشان انسان و کرامت انسانی باشد. آیا این دو در فضای سیاسی امروز کشورش دست یافتنی است، یا به دنبال مدینه فاضله است؟ تاریخ پخش: ۲۰۱۰/۰۶/۰۱