به عبارت دیگر
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

به عبارت دیگر: گفتگو با شیرین نشاط

شیرین نشاط، مهمان برنامه به عبارت دیگر، یکی از موفق ترین هنرمندان ایرانی در خارج از کشور است. چندین جایزه معتبر جهانی برای هنرهای تجسمی اش و جایزه مهم فستیوال فیلم ونیز برای اولین فیلم بلند داستانی اش ازجمله افتخارات اوست. ۱۷ ساله بود که به اصرار خانواده اش برای تحصیل به آمریکا رفت. اما وقتی در سال ۱۹۹۰ سفری کوتاه به ایران کرد زندگی اش دگرگون شد. زندگی خصوصی اش تغییر کرد، شیفته ایران شد و زنان کشورش منبع الهام هنری او شدند. آیا او باید انفجار خلاقیت و موفقیت هایش را مدیون آن سفر کوتاه باشد؟ تاریخ پخش: ۲۰۱۰/۰۷/۲۷