به عبارت دیگر
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

به عبارت دیگر: گفتگو با گلن دیویس Glyn Davies

گلن دیویس (Glyn Davies)، مهمان برنامه به عبارت دیگر، نماینده آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی است. نماینده کشوری که رهبران جمهوری اسلامی ایران معتقدند عزمش را جزم کرده است که نگذارد ایران در صنایع اتمی پیشرفت کند. و اگرچه 9 کشور عضو دائم و غیردائم شورای امنیت سازمان ملل متحد به قطعنامه تنبیهی اخیر علیه ایران رای داده اند ولی از نظر رهبران ایران این آمریکاست که پشت سر همه این دشمنی ها با ایران است. جواب نماینده آمریکا در آژانس به این اتهام ها چیست؟ تاریخ پخش: 2010/08/10