به عبارت دیگر
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

به عبارت دیگر: گفتگو با هوگو چاوز Hugo Chavez

به کاخ ریاست جمهوری میرافلورس در کاراکاس و برنامه ویژه هاردتاک خوش آمدید. هوگو چاوز (Hugo Chavez)، مهمان برنامه هاردتاک، یکی از طرفداران پر و پا قرص جهان دوقطبی است. رئیس جمهور ونزوئلا متعهد به سوسیالیسم و مبارزات ضدامپریالیستی در آمریکای لاتین است. برای چند دهه فیدل کاسترو شعله های سوسیالیسم آمریکای جنوبی را زنده نگه داشته بود و حالا هوگو چاوز این وظیفه را به عهده گرفته است. ولی آیا خستگی مردم ونزوئلا از این رئیس جمهور جنجال برانگیز شروع شده است؟ تاریخ پخش: ۲۰۱۰/۰۸/۰۳