به عبارت دیگر
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

به عبارت دیگر: گفتگو با پویان محمودیان

پویان محمودیان، مهمان برنامه به عبارت دیگر، در سال ۱۳۸۷ در آزمون کارشناسی ارشد در دانشگاه های ایران از نظر علمی رتبه ششم را کسب کرد. ولی او را نه فقط به دانشگاه راه ندادند بلکه از ادامه تحصیل هم محرومش کردند. پیشتر هم او را در بند ۲۰۹ زندان اوین زندانی کرده بودند و درمقابل دوربین به اعتراف واداشته بودند. او در سال پیش در جریان مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری ایران فعال شد و بعد به جنبش سبز پیوست. او که حالا در دانشگاهی در برلن به تحصیل ادامه می دهد، چه آینده ای برای جنبش دانشجویی و جنبش سبز می بیند؟ تاریخ پخش: ۲۰۱۰/۰۶/۰۸