به عبارت دیگر
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

به عبارت دیگر: گفتگو با صادق طباطبائی

صادق طباطبائی در ۳۲ سالگی استاد بیوشیمی در دانشگاه بوخوم آلمان شد. ولی شهرتش به دلیل این موفقیت علمی او نیست. او خویشاوند آیت الله خمینی است و از یاران نزدیک و مورد اعتماد او بود. با او از پاریس به ایران آمد و برای مدتی مسئولیت های معاونت وزارت کشور، معاونت نخست وزیری، و بعد از استعفای مهندس بازرگان سرپرست نخست وزیری را به عهده داشته است. او بعنوان معاون وزارت کشور در سال ۱۳۵۸ مسئول برگزاری همه پرسی بود که به استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران منجر شد، نظامی که امروز با چالشی جدی روبروست. تاریخ پخش: ۲۰۱۰/۰۷/۲۰