پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نوبت شما

* توضیح: این برنامه به طور خودکار از تلویزیون ضبط و در این صفحه منتشر می شود. به همین دلیل ممکن است در ابتدای ویدیو دقایقی از برنامه پیشین ضبط شده باشد. برای مشاهده برنامه از ابتدا، ویدیو را کمی جلوتر ببرید.

نوبت شما، فرصتی برای شماست تا نظرات و دیدگاه هایتان را بیان کنید. نوبت شما، پنجاه دقیقه گپ و گفت وگو میان بینندگان برنامه است و پنج روز هفته پخش می شود. ما همچنین با مردم از طریق وب کم صحبت می کنیم، با دوربین به خیابان ها می رویم تا ببینیم مردم عادی چه فکر می کنند و از شما می خواهیم تا فیلم ها و تصاویر خود را برای ما ارسال کنید.

آدرس پست الکترونیک برنامه نوبت شما: shoma@bbc.co.uk

*ممکن است هنگام پخش خبر فوری، محتویات این صفحه و این برنامه بدون اعلام قبلی تغییر کند.