به عبارت دیگر
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

به عبارت دیگر: گفتگو با اکبر گنجی

اکبر گنجی، مهمان برنامه به عبارت دیگر، بیش از ۱۰ سال است که پیوسته چهره ای جنجالی در فضای سیاسی و روشنفکری ایران بوده است. او در نوجوانی به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پیوست، در بهبوهه جنگ ایران و عراق با ادامه جنگ مخالفت کرد، از سپاه خارج شد و به منتقد حکومت تبدیل شد، ۶ سال زندانی کشید و در زندان به دلیل اعتصاب غذا تا پای مرگ رفت. او حالا چند سال است که در خارج از ایران زندگی می کند ولی همچنان نظرات او در عرصه دین و سیاست ایران جنجال آفرین است. تاریخ پخش: ۲۰۱۰/۰۱/۱۲