به عبارت دیگر
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

به عبارت دیگر: گفتگو با فاطمه حقیقت جو

با اینکه در زمان وقوع انقلاب اسلامی در کشورش ایران ۱۰ سال بیشتر نداشت، به همراه بزرگترها در تظاهرات خیابانی شرکت می کرد. فاطمه حقیقت جو، مهمان برنامه به عبارت دیگر، بعدا در دانشگاه رهبر دانشجویان شد، و در مجلس نماینده ای بود اصلاح طلب و منتقد و رک گو، و به سبب همین رک گویی به ۱۰ ماه زندان محکوم شد. او بعدا از مجلس استعفا کرد و الان چند سالی است که در یکی از دانشگاه های آمریکا به کار آموزشی مشغول است. او که برای چند روزی اینجا به شهر کلن آلمان آمده است کماکان خودش را مبارز راه اصلاحات می داند. آیا او هنوز به اصلاح حکومت دینی معتقد است؟ تاریخ پخش: ۲۰۰۹/۱۱/۱۰