به عبارت دیگر
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

به عبارت دیگر: گفتگو با شیمون پرز

شیمون پرز، مهمان برنامه به عبارت دیگر، اینجا در بیت المقدس رئیس جمهور ۸۶ ساله اسرائیل است، دولتمرد کهنه کاری که سال هاست خودش را مدافع صلح با فلسطینی ها معرفی می کند، اما عملا در دوره مسئولیتش مذاکرات صلح خاورمیانه به بن بست رسیده است. اما این مقام سیاسی ایران را بزرگترین تهدید امنیتی خاورمیانه می داند. تاریخ پخش: ۲۰۰۹/۱۲/۰۱