به عبارت دیگر
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

به عبارت دیگر: گفتگو با اشرف غنی احمدزی

اشرف غنی احمدزی، مهمان برنامه به عبارت دیگر، در عرصه اقتصاد و فعالیت های دانشگاهی جهان چهره ای شناخته شده است. با این حال در کشور خود او هنوز زیرساخت های کشوری تشکیل نشده است و روند ملت سازی در آن گام های ابتدایی خود را طی می کند. او در بانک جهانی کار کرده، در دانشگاه های معتبر آمریکا و اروپا تدریس کرده، برای مقام دبیرکلی سازمان ملل متحد نامزد شده، و برای چند سالی هم وزیر دارایی کشورش بوده است. ولی چرا او در انتخابات اخیر ریاست جمهوری کشورش آرای زیادی بدست نیاورد؟ تاریخ پخش: ۲۰۰۹/۱۱/۲۴