به عبارت دیگر
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

به عبارت دیگر: گفتگو با دیوید میلیبند David Miliband

اینجا وزارت خارجه بریتانیا است، جایی که بخصوص در دو قرن اخیر تصمیم هایی گرفته شده که تاثیرات مهمی بر گوشه و کنار جهان و ازجمله در خاورمیانه گذاشته است. دیوید میلیبند (David Miliband)، مهمان برنامه به عبارت دیگر، وزیر این وزارتخانه و مسئول فعلی دیپلماسی بریتانیا است، با انبوهی از مسائل سیاست خارجی و نیازمند تصمیم گیری و رسیدگی. او این مسائل را چگونه می بیند و چه راه حل هایی برای آنها دارد؟ تاریخ پخش: ۲۰۰۹/۱۲/۲۲